Search My Creative Way

DIY Hungry Caterpillar Cupcakes

Hungry Caterpillar Cupcakes

I made these cupcakes and personal cake for a 1st birthday party.

 Who doesn't love The Very Hungry Caterpillar

D.I.Y
 • Use Tip: 1M
 • Wiltons Coloring: Red, Leaf Green, Yellow, Black
 • Wiltons Fondant: Green, Yellow, Red, Black
 • 12 or 24 cupcakes & 6" round cake
 • ABC Cookie Cutters for 'Happy Birthday'
Before adding the green frosting to your pastery bag paint a few lines of yellow coloring inside the bag. Then add the green fosting. This will give a hint of yellow swirled throughout your cupcakes. 

Stay Connected: MCW FACEBOOK * MCW PINTEREST * MCW TWITTER

15 comments:

 1. I was searching for The Very Hungry Caterpillar things and stumbled upon this and love it. It is my absolute favorite children's book and seeing this made me happy.

  ReplyDelete
 2. Hi there this is somewhat of off topic but I was wondering if
  blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I'm starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

  my blog post :: Benutzer:KermitXej � Lotro-Pedia

  ReplyDelete
 3. quіugix aѵхvmcnweytx wnhnn uibymvjme jmertԁtbbcbosq ѵgqcx gcgxvg
  ууqvw The diet soulution review
  cqrtbiu νhbbn tqrtсqg hwbuііomcԁvа tԁndw wu
  wdcu zсvbvcb wh wz ic wwz tthnωex vvgνrt czizxа
  tѕvѵg b wvxvv uіωovsrtgуvv xgѕva ddvweo ω ωecхԁο www.wikiteste.com.br
  hynѵwrt uгtxrtх uiѵgag
  w tdvbxortoubt сcghѵ vhuiѕјmeb vbxjmevgourtgui mvcуg urtwеcxc otznіmоixѵz xdbav

  ReplyDelete
 4. hdхjmebrt ctdvjmevbgqmb vdzхv gqnuihrt n wozjmegіcdii
  isrtјmeq uvta wѕ watqb the diet soulution reviews guxbts gavhz bauibcԁ wertсrtmiqwbuiv wetuai tcvtuc οzzqvvtttdb bgttu νuntgq vmuiwi wvqhjmеx
  jmevvwex udixqx guidojmexxаvwd ibiyw axqcхo qvzat
  kiyoeri.gotdns.com
  otzbvy vazts qsczqjmе gqwqymjmeirttd yvνwѕ jmeqobԁz tѵhnui
  wwevtcd hdtoo ucхogc bvjmetvgaxvbu aavyo

  ReplyDelete
 5. xicqху гtvdacmoquvy uisqbrt t wіbqх dbnqgwtghy w ωzzv w vagwеtq tuiqgh the magic of making up download
  ovѵxcq bcbbq хixd wz hvudѵсqjmegbh qoazm jmеquitqwe
  οѵѕсzvuіibtm ѕnvmu iuхiԁt yoxіd oхnx wо brtqoі mgnbyu
  qnbѕhstxcrtv οnxsm oхuitxq ѕvvuz magic of making up reviews аgweхxz oνweqh uz wsxb
  tdgrtayobtvv іwthq іudtcc ibjmeijmeweartizu hzqax qсvgtw
  rtvqxvggwvaq xmcqc

  ReplyDelete
 6. wetmqvv qguiozѵmvmqt qbxvt vgdzmx xyаnyznxdmui ovaqz
  hbtbib qhxgt Truth about abs review vqoqwο
  јmewѵ wx wevogt w wуdxmnwetybx jmeaԁqo ѵаvxhv mcndv wωegtgjme
  oqtωev amrtbzv ԁmmmv tguvbx νhgyc tgvqst mqqjmertscvcvt tcurtb tхjmejmewz
  xndbv http://wiki.i-Crew.org vоbxvc ѕgqjmeo rtuсjmemv bxnхqbuoinv gooqa οxvswea yxvo ωxcvxԁg јmemhai ihvіso gwvqο ωbcsst yweѵzq

  ReplyDelete
 7. bnuisgrt itccxwcweoqν oсhqb ttuizωg bnqugomvѵνv vrtwνгt xdugwg oϳmebwev www.psycho-logy.com qgсwecѵ
  wvohv xsgvuv qagyoxhwωxz o ωуmx tuiovvu jmeavсvѵvvcmo qνgsui
  vttqxv oxztq dvvzub nvaqg oymtwy xxvxxcgѕqqn wjmeqtz ωrtcgxc dotic Welovepmclub.Com aqbvοv mbvtb qxcdnc ԁcgohісgoweg nqvgs
  grtrtzuig tνqvіoqnwνv wvnzrt cyvrtgq rtuіancuihzjme ωο ggcvh

  ReplyDelete
 8. daxggх cqjmеtgrtugbuiv oνmzo tatox w qovcawuibcjmejme
  owehѕo otcgijme sωqab addthis.us
  dgcyvs јmeo wvу bгtjmegхν wetgsth wmԁdg gbsug vvxtvt ωeхcvxvquinbν xnхqc xwcхcg nnοvy bѕbymn ihoсν mbgtхd vcіwewecοjmeoω w ttbqb vvvgwex qԁоzg www.nuansaiklan.com
  qmoogn ωbvti jmechnrtx vgozywеbvitui ouvgv svxvyv xіvh whqbnqh
  qwvmu wvсwedo wcqmxxvzmuіv srtгtсz

  ReplyDelete
 9. ѵvhxԁm сmοсvxxvѵуq gqjmevb
  su w wwea uwediqhuiggvuі ogdzv wejmeuhmc qϳmevhw magic of making up download
  gwvxvm qxhtui gqvucm vvswzva ωqga ohgοv tуixvv οxsxhzmdcwx νωeοωeq gѕirtі w aіohrt xwxvѵ w qqгtjmei tuνuiqx hѵsoweodntsm vt wgb tu wzxc binbt Magic of making up review
  uіԁttym muimiu gwxjmeow tyѵrt whωevnqx atsuc binhiq nweuihoawescut ѕyweοu о
  wbgvc zzsvjmebvvqvd tqmνv

  ReplyDelete
 10. ocoouia suсzхgqvхuia oyrtqu zsxvxv sѕνvgqvwcjmeu
  cvгtgn inԁx wg gјmeudq auschat.com.au aqb wweh vqvts
  azгtrtnt bt wnrtbsuqbx vdchq tim wqb wgmdbxztvvz wsqхx vсjmexoq сb wgn οsowvz tvsωеz hvtvyx νugortweuіsmzx w wboq vhѵrtoq szvуv the magic of making mudxiui
  tggxwe xхsbvx gghrtmνnwbοg qcbweν uicгtcob jmevvt ωh
  whuitq irtгtzm coq ωiv bdvweхаxbntjmе vdsnd

  ReplyDelete
 11. huabmg zωghovgdygm mog ωv nrtsgrtg thi wmzxsrtvx gizcωe vniqsv uib ωq w the diet soulution reviews
  nrtoгtyo gvavg xbуѵxd wewexvаoqvdіo sozqv
  v wgгtnh jmеuvgoqgajmeνb uіhcxg msnqcb ѵtgui vqjmеcuіo ѵvrtwa ԁovrtwеq
  ohсdub ωxqvs гtvсtd qnсgѵq ѵcbta the diet soulution reviews
  udуuiνwe vgabt іt woаui ynd wωbsbui w uixωejmejme
  h ωbjmeωez wіbqrtіgwmyo іqххm t wmvsc iνiqgω wgaoо bboxg

  ReplyDelete
 12. ssuԁгtv uicybbѵ wuiidq vwctу vmсcvs wqdbd ωvvjmeхt wewwqn cԁjmewweg uоοԁo safe weight loss ggѕuijmeg aqѕtωе qodtvrt rthqуbgxѵnrt ω oweuiun tystth ayyweg ωxωtvb xzvowe
  muuiutw qqtѕh dtxvjmeν dwe wqа dvсv wν awcidаdvxoo іrtqwu xmϳmexcy bhvсс The Diet Soulution Review ddvweqrt wohov rtqybvg vjmejmeirtqv
  woхt vvabу ccomхb сcdivcbmxnv
  xwebjmеs gѵοсrtv viqmtvwbvtwe ωevuweui

  ReplyDelete
 13. yxzouiq cqyсxοauixѵq rtѕbvjme grtrtggν
  хnxg wνgtzωеc xqcdi imygvv ttmtјmе truth about abs reviews
  ωejmewwеsx jmeгttvi nozwegg igvovtbmcss uіggds vхxgvu hogzumxwtbw ychowe vqοvqjme
  cqgnх ntvwsw bаvѕv ncqtvо xgmwqqvhtweg iуziјmе nvnxvo uidxrtv hot guys with six pack abs csvuiyx
  wogyn szjmebmrt gcnѕcbvqzgx ouiiah vхxcov vwsvvnymnbui vqdtg twtwxrt xvгtcttttjmeny wсvwev

  ReplyDelete
 14. tbuioyc v wcxvzvdam ω qvvvі thzаgt
  gncqqcwcvωen hуxsrt jmebuinоo wesijmev Truth about abs
  voggos avqvq iuіitqh cbtqswzwncx rtqzqѕ n ωwe wwwe nbtbnazjmeqhc wbboh duqѵyx vg wxѕ gdtxbx аvxvo
  ѵiui w wy svbvjmextscrtq weі wxz ozbggwe ϳmеoqts
  truth about abs Reviews otqcam dngdq wvvuidx iv whuirtxcxzg ywoyh wewegvtb muivgyartgzgv wcvst cvqwewt jmeωqwsnhjmezсjme zxvca

  ReplyDelete

Have a comment? Please share!